ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana soukromých informací o uživatelích webových stránek https://www.maxmaximus.pl/ (dále jako „stránky“) je pro nás důležitá, vynakládáme proto veškeré úsilí, abyste při návštěvě našich webových stránek měli zajištěnou veškerou bezpečnost.

Seznamte se prosím s obsahem tohoto dokumentu (dále jen „zásady ochrany soukromí“) k vysvětlení principu fungování stránek. Při každém využití stránek se na Vás vztahují tyto zásady ochrany soukromí, proto Vás před každým využitím stránek prosíme o seznámení se s obsahem zásad a o jejich přijetí.

Tyto zásady ochrany soukromí představují např: zásady kontaktu s P.W. Maximus Piotr Maksymów (dále jen „Podnikatel“), pravidla pro zpracování osobních údajů Podnikatelem, pravidla pro možnost změny osobních údajů, zásady používání souborů cookie, hardwarové požadavky na systém, nutné pro využití stránek, pravidla pro podání reklamace.

Slovník

Následujícími termíny se rozumí:

 1. „Zásady ochrany osobních údajů“ je nimi třeba chápat tento dokument s názvem „Zásady ochrany osobních údajů“.

 2. „Podnikatel” – rozumí se ním Piotr Maksymów, vykonávající samostatnou výdělečnou činnost pod názvem P.W Maximus Piotr Maksymów se sídlem na ul. Kolejowa14, 66-120 Kargowa, Lubušské vojvodství, zapsané v databázi centrální registrace a informací o hospodářské činnosti, s daňovým identifikačním číslem: 9231194457, IČO (REGON): 970608963.

 3. Strana“ – rozumí se nimi naše webové stránky, které jsou dostupné na adrese https://www.maxmaximus.pl/;

 4. „Uživatel“ – rozumí se ním fyzická osoba, která jedná svým jménem nebo za právnickou osobu nebo organizační jednotku bez právní subjektivity, ale disponující způsobilostí k právním úkonům, která využívá stránky dostupné na adrese http://maxmximus.pl/ nebo odesíláním svých osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce s cílem získat podrobné informace o službách nabízených Podnikatelem;

 5. „Kontaktní formulář” rozumí se ním formulář pro kontakt s Podnikatelem s cílem získat podrobné informace o činnosti Podnikatele a ním nabízených službách, nacházející se na stránce v záložce „Kontakt“, prostřednictvím kterého uživatel poskytne následující údaje: křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu;

 6. Služby“ rozumí se nimi obdržení zpětné e-mailové odpovědi, která obsahuje podrobné informace o nabídce Podnikatele, na přijetí které jste vyjádřili souhlas vyplněním kontaktního formuláře;

 7. Zařízení uživatele“ -by měla být chápána jako patřící k uživateli telekomunikační zařízení, jako je například, mimo jiné, mobilní telefon, Smartphone, PC, tablet nebo jiné mobilní zařízení s přístupem k Internetu (zařízení telekomunikační zařízení určená k připojení přímo nebo nepřímo k ukončující síti).

§ 1. Úvodní ustanovení

 1. Tuto stránku vede Podnikatel.

 2. Tyto zásady ochrany soukromí začínají platit dne 8. března 2018 a představují např: zásady poskytování služeb púrostřednictvím stránky, včetně práv a povinností uživatelů využívajících stránku, pravidla pro zpracování osobních údajů Podnikatelem, pravidla pro možnost změny osobních údajů, zásady používání souborů cookie, hardwarové požadavky na systém, nutné pro využití stránek, pravidla pro podání reklamace.

 3. Souhlas s těmito zásadami politiky ochrany osobních údajů je dobrovolný pro uživatele a zároveň nezbytný pro poskytování služby.

 4. Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů uživatel potvrzuje, že si je přečetl pozorně, přijímá jejich podmínky a souhlasí s jejich dodržováním, jakož i prohlašuje, že si je vědom rizik uvedených v § 2 ods. 2 těchto zásad ochrany osobních údajů a souhlasí s nimi.

§ 2. Požadavky na hardware, hrozby.

1. Používání těchto stránek uživatelem vyžaduje hardware uživatele s následujícími prohlížeči: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera.

2. Podnikatel poskytuje uživatelům služby prostřednictvím elektronického přenosu, který může způsobit přítomnost počítačových virů na zařízeních uživatele nebo může být spojen s příjmem nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) uživateli, navzdory veškerým možným opatřením Podnikatele. Kromě toho využívání stránky zahrnuje použití přenosu údajů pomocí služeb třetích stran, za které je uživatel povinen zaplatit úhradu.

3. Podnikatel má právo kontaktovat uživatele pomocí kontaktních údajů (t.j. jméno a e-mailová adresa), které uživatel zanechal vyplněním kontaktního formuláře.

§ 3. Soubory cookie

1. Webové stránky používají soubory cookie. Po vstupu uživatele na stránku se zobrazí zpráva, že stránka využívá soubory cookie. Zpráva se zobrazí uživateli až do přijetí sdělení o používání souborů cookie stránkou. Přijetí se provádí stisknutím uživatelem tlačítka s nápisem: „Souhlasím“.

2. Přesné informace týkající se souborů cookie, které určují, co jsou cookies a jak jsou využívány stránkou jsou k dispozici po stisknutí uživatelem tlačítka s nápisem: „Zásady používání souborů cookie“, které se zobrazí se zprávou o využívání souborů cookie stránkou.

§ 4. Osobní údaje

1. Správce osobních údajů získaných od uživatelů je Podnikatel.

2. Údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem a s ohledem na zásadu integrity, transparentnosti a adekvátnosti.

3. Údaje jsou shromažďovány tak, aby umožňovaly použití stránek uživateli. Informace obsažené v systémových protokolech vyplývající z obecných pravidel připojení k Internetu (například IP adresy) se použijí pro technické účely, související se správou serveru, na kterém je umístěna stránka.

4. Kontaktní formulář může uživatel využít po vyjádření souhlasu se zásadami ochrany osobních údajů a po zadání následujících osobních údajů: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

5. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře můžou být použity k přípravě služby pro Uživatele.

6. Osobní údaje uvedené v předchozích odstavcích této části jsou pro uživatele dobrovolné, ale zároveň nevyhnutné k poskytnutí dané služby.

7. V případě přenosu osobních údajů ze strany Uživatele budou použity v souladu s účelem jejich přenosu. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 ods. 1 písm. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 26. dubna 2016.

8. Zpracování osobních údajů uživatelů se provádí v souladu s předpisy o bezpečnosti zpracování osobních údajů, které splňují požadavky zákona.

9. Čas zpracování osobních údajů Podnikatelem je stejný jako čas potřebný k používání stránky a poskytování služby a s časem, během kterého může uživatel předložit Podnikateli případné reklamace v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů (t.j. období promlčení nároků).

10. Na stránce nejsou shromažďovány nebo zpracovávány osobní údaje za účelem jejich převodu nebo prodeje třetím stranám pro marketingové účely. Podnikatel také nedistribuuje zprávy jménem třetí strany.

§ 5. Práva spojená s úpravou osobních údajů. Stížnost k orgánu dozoru

1. Uživatel má právo požadovat od Podnikatele přehlížení, opravu, změnu, omezení, úpravu nebo smazání svých osobních údajů, které Podnikatel spravuje a právo na námitku proti zpracování svých osobních údajů Podnikatelem. Pro tento účel je potřebné odeslat e-mailovou zprávu na adresu: kargowa@www.maxmaximus.pl.

2. Uživatel právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, odesláním daného požadavku v tomto ohledu na e-mailovou adresu: kargowa@www.maxmaximus.pl. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, který byl proveden na základě souhlasu před jeho stažením. To znamená, že odvolání souhlasu platí pro budoucnost a nikoli pro zpracování dat, které se odehrálo v minulosti, v období mezi udělením a stažením souhlasu.

3. Uživatel, jehož osobní údaje Podnikatel spravuje, má právo podat stížnost orgánu dozoru. Stížnost musí být podána poštou na adresu úřadu Generálního inspektora pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00–193 Varšava, Polsko nebo prostřednictvím poštovní skříňky úřadu Generálního inspektora pro ochranu osobních údajů.

4. Uživatel má právo požádat Podnikatele o odeslání svých osobních údajů, které Podnikatel spravuje, jinému správci osobních údajů, umožňují-li technické a organizační požadavky odeslání takových údajů.

5. Správce předloží bez zbytečného odkladu, a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti – Uživateli, který předložil požadavek uvedený v tomto odstavci, informace o opatřeních přijatých v souvislosti se žádosti o případném prodloužení lhůty vzhledem na charakter nebo počet požadavků nebo uvede důvody pro nečinnost a informace o možnosti podat stížnost orgánu dozoru a využití právní ochrany.

§ 6. Odpovědnost obchodníka a reklamace

1. Podnikatel se jednajíc s náležitou péčí stará o správné fungování stránky, ale není zodpovědný za technická omezení v používání stránek, vyplývající z omezení zařízení uživatele, a které vznikají v souvislosti se selháním přenosu dat (připojení k internetu), které používá uživatel.

2. Podnikatel tímto žádá o nahlášení všech nesrovnalostí souvisejících s provozem stránky, na následující emailovou adresu: kargowa@www.maxmaximus.pl.

3. Podnikatel musí vzít v úvahu reklamaci uvedenou v předchozím odstavci této části ve lhůtě 7 dnů od data předložení reklamace uživatelem a informovat uživatele o kladném nebo záporném posouzení reklamace a pokaždé uvést důvody daného rozhodnutí.

4. Uživatel má také právo na mimosoudní prostředky posouzení reklamace.

§ 7. Závěrečná ustanovení, revize politiky ochrany osobních údajů, oznámení o změnách

1. Podnikatel si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, která bude realizována umístěním nových zásad ochrany osobních údajů na stránce.

2. Ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů jsou v souladu s obecně platnými ustanoveními zákona.

3. Je-li některé ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů.

4. Kontaktní údaje Podnikatele jsou uvedeny v záložce „Kontakt“.

5. Pokud Vám je některé z ustanovení zásad ochrany osobních údajů nejasné, prosím odešlete příslušný dotaz nae-mailovou adresu: kargowa@www.maxmaximus.pl nebo na nás kontaktujte telefonicky na čísle uvedeném v záložce „kontaktujte nás“.